ILUMINATA - linguistic & trade company / preklady / jazykový coaching / tlmočenie

Blog

Pôvodné anglické termíny nahradené politicky korektnými Original English Expressions replaced by Politically Correct Ones

Dnešný rapídny vývoj v reáliách cudzích krajín, ktorých jazyk študujeme, nám často bráni pochopiť nové jazykové prvky v dostatočnom časovom predstihu na to, aby nás nezaskočili keď sa s nimi náhodne stretneme. Cieľom tohto článku je poukázať na najnezrozumiteľnejšie alebo najvtipnejšie slovné spojenia a pokúsiť sa porovnať ich so slovenskými ekvivalentmi alebo vytvoriť potenciálne zodpovedajúce náprotivky pokiaľ tieto termíny v našej reči nejestvujú.

Úvod

Predtým, ako som sa rozhodla napísať tento článok, som sa (mylne) nazdávala, že snaha o politickú korektnosť pochádza zo Spojených štátov. Ak však máme veriť http://www.academia.org/the-origins-of-political-correctness/, „politická korektnosť začala ako združenie politických mysliteľov pôsobiacich v Nemecku v roku 1923. Pôvodne malo toto združenie niesť názov Inštitút marxizmu, avšak aby sa jeho marxistické korene zakamuflovali, združenie sa navonok prezentovalo ako Inštitút sociálneho výskumu. Jeho cieľom bolo nájsť riešenie najväčšieho problému, ktorému čelili zavádzači komunizmu v Rusku. Prečo sa komunizmus nešíril? Pretože mu stála v ceste západná spoločnosť so svojim presvedčením o právach jednotlivca, ktorý je schopný prichádzať s platnými myšlienkami.

Komunizmus vychádzal z predpokladu, že všetky platné myšlienky sú výstupom sociálnej skupiny más. Jednotlivec nie je ničím. Stúpenci komunizmu verili, že jediný spôsob ako mu pomôcť presadiť sa je podporiť Západnú spoločnosť v sebadeštrukcii podkopávaním jej základov, napríklad uberaním práv jednotlivcov. Jedna z možností ako to urobiť? Zmeniť ich reč a myšlienkové vzorce rozšírením názoru, že vyjadrenie vlastných postojov je voči iným neúctivé a je nevyhnutné sa mu vystríhať, čím sa odčinia nerovnosti a krivdy z minulosti. Následne sa táto metóda použije na udusenie každej diskusie, ktorá by poukázala na nedostatok zdravého rozumu v ich ideológii. A treba to nazvať nejako pozitívne: politická korektnosť. Takto teda vznikla politická korektnosť ruka v ruke s politickou ľavicou. Keď sa v roku 1933 zmocnil Nemecka Hitler, presťahoval sa Inštitút do Spojených štátov (keďže väčšina mysliteľov bola židovského pôvodu).“ 
Bill Lind: The Origins of Political Correctness (preklad autorky)

Vtipná politická korektnosť

Reality challenged (vtipne politicky korektné, eufemizmus, o človeku) šialený.
V slovenskom jazyku sa anglický výraz „challenge“ udomácnil akosi prirodzene. Prišiel spolu s rétorikou nadnárodných západných spoločností, ktorých firemný jazyk sa zvlášť po kríze z roku 2008 len tak hemží pompéznymi slovami s motivačným cieľom. Rutina a nie až taká bombastická každodennosť si žiada popasovať sa s výzvami aj z inej stránky, napríklad si z nich urobiť dobrý deň. Vzhľadom na skutočnosť, že preklad termínu reality challenged je aj pre mňa kariérnou výzvou, uľahčila by som si túto prácu vyhlásením čitateľskej súťaže o najlepší, najvernejší a zároveň najvtipnejší preklad za drobnú odmenu a veľkú príležitosť zapísať sa do histórie novodobej spisovnej slovenčiny.

Gravitationally-challenged (eufemizmus, často vtipné) o človeku, tučný.
My, obyvatelia stredoeurópskeho priestoru, si radi myslíme, že konkrétne Američania sú hlúpejší ako naši respondenti v programe Aj múdry schybí. Obávam sa, že tento ničím nepodložený, všeobecne rozšírený názor je načase vyvrátiť aj s koreňmi. Veď kedy kto slýchal, že potom, ako sme si konečne osvojili svolo obezita a diabetes, Američania už používajú slovo gravitačne vzdorovitý a na popis tejto fyzikálnej skutočnosti používajú takýto vedecký termín?

Follically-challenged (vtipne politicky korektné, eufemizmus, o človeku) plešatý. (nepomýliť si s phallically-challenged!)
Tento „vlasovo odopretý“ jedinec je zvyčajne muž. Korienky jeho vlasov, tzv. folikuly, odopierajú vykonávať svoju funkciu a sú príčinou celej ošemetnej situácie keď je potrebné opísať osobu, často vážnu či váženú, pre ktorú sa výraz „plešatý“ nijako nehodí. Všetky prívlastky s prvkami výzvy naopak, na vážnosti (a ako sme videli, niektoré aj na váhe) pridávajú, veď výzva je pre manažérov, vedúcich a lídrov.

Rodová korektnosť

Flight attendant – letuška, steward
Hoci nie je nové, slovné spojenie flight attendant stále nemá v slovenčine svoj ekvivalent. Ak si do internetového vyhľadávača zadáte profesiu letuška, výsledky zároveň ukážu aj slovo steward, mužský ekvivalent pre toto povolanie. Je to celkom zaujímavý jav ak si ho porovnáme s nasledovným vývojom:
postman – poštár → mail carrier – poštový doručovateľ/ka
fireman – požiarnik → fire fighter – hasič
policeman – policajt → police officer – príslušník
lawyer – právnik
→ legal counsel – obdobne ako pri fligth attendant slovenčina zatiaľ neponúka ekvivalent, ale legal counsel demonštruje trend celkového zbavovania sa prípony er, ktorá, hoci etymologicky neutrálna, môže asociovať maskulinitu, keďže sa používala v súvislosti s povolaniami vyhradenými mužom (butler, archer, highlander, farmer).

Significant other – polovička
Pri tomto výraze je slovenčina sexistická, hoci sa výraz „polovička“ používa rovnako na označenie mužov aj žien. Domnelý sexizmus vyplýva z gramatického rodu slova. Napriek platnosti pre obe pohlavia si dovolím vysloviť hypotézu, že na označenie životného partnera ju využívajú častejšie muži ako ženy. Viem si celkom dobre predstaviť, že termínom „significant other“ predstaví svojho partnera aj homosexuálny muž, v slovenčine by to ale asi vyznelo dosť groteskne, ak by sa termínom „polovička“ snažil predstaviť takýto pár.

Chair – predseda / predsedníčka (predstavenstva)
Skrátenie pôvodného slova chairman je dobrý príklad príslovia: „Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí“ v praxi. Chair nemá ani mužskú, ani ženskú konotáciu, preto je stelesnením rodovej neutrality. V slovenčine ako syntetickom jazyku by takéto riešenie neprešlo práve z dôvodu gramatického rodu každého slova s výnimkou slov rodu stredného. Ak by sme si chceli v budúcnosti vypožičať analytické prvky na zjednodušenie materčiny, zrejme by nastala prevaha stredného rodu práve na označovanie politicky správnych pomenovaní čohokoľvek.

Rasová korektnosť

Native American – je termín na označenie amerického Indiána. Zároveň však tento termín spôsobuje problémy, pretože Native Americans majú štátnu príslušnosť USA, avšak Indiáni žijú od Severného po Južný pól. V ich označovaní je veľa zmätku, do ktorého skúsim vniesť trochu poriadku rozlišovaním: First Nations People – americkí indiáni žijúci v Kanade. Tiež sa im hovorí Native Canadians alebo Aboriginal Peoples in Canada.

African American – je opäť označenie černocha v Spojených štátoch. Aké je však politicky správne pomenovanie človeka čiernej pleti v Európe? A black person alebo person of color. Ako však naznačuje nižšie citovaná báseň, „colored“ alebo „farebný“ černošská populácia neprijala práve s nadšením.  „Written by an African child and nominated by The United Nations as the Best Poem of 2006.

And you calling me colored??

When I born, I black.
When I grow up, I black.
When I go in sun, I black.
When I scared, I black.
When I sick, I black.
And when I die, I still black

And you white people.When you born, you pink.
When you grow up, you white.
When you go in sun, you red.
When you cold, you blue.
When you scared, you yellow.
When you sick, you green
And when you die, you grey…

And you calling me colored??“

http://www.redbubble.com/people/pagly2/writing/989550-and-you-call-me-coloured

Profesijná korektnosť

Anchor – hlásateľ/ka, TV redaktor/ka
Profesijná korektnosť sa prelína s rodovou. Obdobne ako „chair“ aj „anchor“ je redukcia pôvodného „anchorman“ alebo „anchorwoman“.

Servicemember – príslušník ozbrojených síl
Pôvodne sa vojaci označovali ako „servicemen“ a vojačky ako „servicewomen“. Tieto termíny boli nahradené slovom „serviceperson“. Ako môžeme badať, podobne ako „legal counsel“ postupne z aktívnej slovnej zásoby vytláča slovo „lawyer“, tak aj označenia končiace slovom „person“ začínajú zastarávať v prospech nových označení agentov deja, v našom prípade „member“.

Homemaker – osoba zamestnaná starostlivosťou o domácnosť
V súčasnej dobe, keď sa v boji o ekonomické prežitie vyťahujú zbrane všetkých kalibrov, sa vytráca funkcia ženy v domácnosti, pretože s klesajúcou pôrodnosťou a prioritou rodiny na rebríčku hodnôt buď nie je potrebná, alebo ju zastáva v danej domácnosti menej zarábajúci muž. Nech si je slovenčina akokoľvek ľubozvučná, strohé používanie označení „žena / muž v domácnosti“ nikdy asociačne nepostihne krásny význam anglického „homemaker“ – doslova tvorcu domova.

Záver

práce by som rada venovala poznatkom získaným prieskumom medzi študentmi akademickej angličtiny. Prieskum bol neformálny a číselne nepodložený, javí sa však ako svetielko nádeje proti rozmáhajúcej sa rodovej rovnosti a neutrálnosti pomenovaní mužských a ženských profesií a funkcií. Ženy sa cítia ako ženy, mnohé chcú byť housewives alebo ženy v domácnosti a kvóty v predstavenstvách ich lákajú možno v neskoršej kariére potom, ako vychovajú vlastné deti. Muži si na pracovisku najviac vážia dobré vzťahy, i keď potreba výziev sa objavuje v tesnom závese. Mladým ľuďom nejde o absolútnu rovnosť, pretože sa zdá, že chápu, že ľudia si nie sú rovní a stierať rozdiely medzi mužmi a ženami môže byť, ako v prípade propagácie marxizmu, iba akási pasca na zdravé vzťahy. Vyzývam teda, aby sme si vážili vlastné odlišnosti, lebo okrem politickej korektnosti je na vzostupe ďalší myšlienkový prúd: DIVERSITY – RÔZNORODOSŤ. Ale o tom možno niekedy nabudúce. Vaša kedysi „teacher“, teraz už však radšej „educator“.

Lucia Gibľáková

 

Zoznam citovanej literatúry
http://www.academia.org/the-origins-of-political-correctness/
http://www.redbubble.com/people/pagly2/writing/989550-and-you-call-me-
http://en.wiktionary.org/wiki/

<< Go back to the previous page